انجمن خیریه دندانپزشکی حکمت

از ابتدای سال ۱۳۸۵خیریه حکمت در زمینه کمک به مستمندان و محرومین شهرستان سپیدان و به جهت تامین امرار معاش . تحصیل . دارو و درمان بصورت ناشناس فعالیت خود را آغاز نموده است. .
از ۱۲ اسفندماه ۱۳۹۳ انجام خدمات دندانپزشکی بصورت صددرصد رایگان برای اقشار آسیب پذیر جامعه به حول و قوه الهی انجام میشود

تیم طراحی سایت آتریا تک به منظور گسترش شناخت انجمن خیریه دندانپزشکی حکمت فعالیت خود را آغاز و با موفقیت به پایان رسانید.

آدرس های وب سایت انجمن خیریه دندانپزشکی حکمت :
www.charity.hekmatdental.com